Quản trị hệ thống LinuxVietnamese | 2005 | ISBN: None | 264 pages | PDF | 9.25 MB

"Quản trị hệ thống Linux" trình bày nội dung được chia làm 5 chương: bắt đầu hệ thống Linux, quản lý tài nguyên, quản lý cấu hình mạng, quản lý dịch vụ mạng, khai thác shell và kernel.
---
0 + 0 -