Bài giảng Nhập môn Đa phương tiện - Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái NguyênVietnamese | 2015 | ISBN: None | 102 pages | PDF | 3.08 MB


- Didn't have author
- Number of pages/Số trang: 102
- Unknown publisher - Không xác định được Nhà xuất bản
- Publisher/Nhà xuất bản: 2015
- Book don't have ISBN number - Sách không có mã số ISBN
Bài giảng "Nhập môn Đa phương tiện" có cấu trúc gồm 6 chương trang bị cho người học những kiến thức như: Tổng quan về đa phương tiện, ứng dụng của đa phương tiện, dữ liệu văn bản, dữ liệu ảnh, dữ liệu âm thanh và dữ liệu video.

Download: 14.bai_giang_nhap_mon_da_phuong_tien_thuvien.ats.edu.vn.pdf

- Unknown - Chưa có link tải về


0 + 0 -

Add comment

Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu bạn không đọc được.